• Adresa:

  Šúš, Irák

 • Klient:

  ARCH International

 • Typ prací:

  Konzervátorský průzkum a restaurování svatyně

 • Realizace:

  2021-2023

Předmětem projektu na záchranu svatyně proroka Ezechiela v Šúši bylo nejprve provedení konzervátorského průzkumu a dokumentace památky. Na základě provedeného průzkumu byl zpracován prováděcí projekt záchrany a následně zahájena obnova této památky.

Nevládní organizace ARCH, která spolupracovala s GEMA ART International na záchraně svatyně proroka Nahuma v Alkoši, iniciovala v roce 2020 další projekt, a to záchranu svatyně v severoirácké vesnici Šuš nedaleko Akre (provincie Duhok). Přípravu projektu, financovaného vládou USA, však narušila epidemie Covid 19.

Menšinové náboženské komunity historicky žily v hornaté oblasti dnešního Iráku chráněny přírodními podmínkami po mnoho staletí. Synagoga v Šúši, zasvěcená proroku Ezechielovi, sloužila svému účelu až do roku 1950, kdy bylo židovské obyvatelstvo přesunuto do Izraele. Stav této památky se následně vlivem zanedbávání a klimatických podmínek rychle zhoršoval a před zahájením prací byla stavba ve značně poškozeném stavu. Části vnějšího zdiva se zřítily, a protože byla okolní plocha využívána jako pastvina, sloužil vnitřek zříceniny jako přístřešek pro okolní stáda.

Základní průzkum provedený v roce 2021, včetně fotogrammetrické 3D dokumentace, poskytl údaje pro zpracování projektu obnovy. Přípravné práce na lokalitě byly zahájeny v září 2022, ale vzhledem k nutnosti provést základní archeologický průzkum v okolí, mohly restaurátorské práce začít až po zimní sezóně, koncem února 2023. Restaurátorské práce zahrnovaly očištění zdiva od plevelných rostlin, citlivé zpevnění a rekonstrukci obvodového zdiva, injektáže trhlin, rekonstrukci střechy, čištění historických omítek a doplnění chybějících, rekonstrukci podlahy, rekonstrukci opěrných zdí kolem objektu a instalaci přístupového schodiště.

Práce byly realizovány v úzké spolupráci s památkovou správou regionu Kurdistán, a pod denním dozorem archeologa. Díky této spolupráci mohla GEMA ART přispět k dokumentaci archeologických nálezů odhalených v průběhu prací, včetně 3D modelace, a mohla využít odhalené historické stavební techniky při restaurátorské rekonstrukci objektu. Například, na základě odhalené původní techniky byly pro odlehčení střešní konstrukce do rekonstruované střechy vloženy velké keramické nádoby.

S ohledem na archeologický význam této lokality plánuje kurdská památková správa rozšířit program na záchranu památek v oblasti Šuš.

Svatyně a okolí obce Šúš na záběrech z dronu.

Lokalizace: Google Maps

Projekt na stránkách ARCH.