• Adresa:

  Erbil, Irák

 • Klient:

  Regionální vláda Kurdistánu

 • Druh prací:

  Stavební, restaurátorské a konzervátorské práce

 • Realizace:

  2008–2009

Hlavní město Kurdistánu, regionu Irák, má mimořádně dlouhou historii. První historický záznam týkající se Erbilu (uváděného jako ``Urbilum``) pochází ze sumerského textu z konce 3. tisíciletí před naším letopočtem. Minaret Choli (Čoli) je datován do konce 12. století do období vlády Atabegů. Stavba byla vybudována z nízko pálených cihel a sádrové malty. V důsledku dlouhodobého působení degradačních vlivů zanikla hlavní část stavebního komplexu, a minaret je dnes pozůstatkem staré mešity. Projekt ``Konzervace a stabilizace minaretu Choli v Erbilu`` byl realizován na základě smlouvy uzavřené mezi GEMA ART GROUP a. s. a Ministerstvem turistiky a památek Regionální vlády Kurdistánu.

Na základě výsledků komplexního vědeckého průzkumu památky, provedeného v roce 2006 (viz průzkum), byl zpracován projekt stabilizace a konzervace. Charakter restaurátorského zásahu sledoval ryzí zachování této historické památky. Stabilizace celé konstrukce a restaurování všech povrchů bylo provedeno bez snahy rekonstruovat chybějící a neznámé části minaretu. Jedinou výjimkou byla oblast spodních nik, kde by čisté konzervování bylo z architektonického hlediska rušivé. Vnitřní plocha všech těchto výklenků byla omítnuta maltou imitující podkladovou vrstvu keramických obkladů. Všechny ostatní původní prvky byly pečlivě konsolidovány a retušovány. Vnitřní klenby nik byly zrekonstruovány do původní podoby, aby byl lépe zřetelný architektonický rámec.

Hlavním úkolem projektu bylo provést komplexní statické zpevnění zdiva veškerých stěn, a následně znovu spojit vnitřní těleso stavby s vnějším dekorativním pláštěm. Hlavními komponenty systému zpevnění byly spirálové kotvy z nerezové oceli HeliBars vyrobené z austenitické nerezové oceli XCrNi 1810. Použité kotvy různých délek a průřezů v závislosti na charakteru použití byly ve zdivu kotveny tixotropní cementovou maltou HeliBond MM3 ve spárách mezi cihlami, vyřezaných s předem stanovenou hloubkou.

Ošetření zdiva zahrnovalo spárování všech spojů v celém cihlové konstrukci, konsolidaci a restaurování fragmentů obou keramických a sádrových dekorativních prvků, včetně retuše barevnosti a plasticity. Interiér obou schodišť byl rehabilitován. Cihly poškozené natolik, že ztratily pevnost, byly nahrazeny. Cihly použité na náhradu poškozených, byly vyrobeny dle historické technologie ve specializované cihelně, s ohledem na zachování historického poměru surovin. Použití veškerých materiálů bylo podloženo výsledky výzkumu původních materiálů, použitá spárovací malta byla tvořena modifikovanou alfa – sádrou a křemičitým pískem, jako hlavním agregátem. Dochované štukové architektonické prvky, jež byly v akutním nebezpečí zřícení, byly opět přikotveny k tělesu minaretu. Následně pak byly všechny dutiny, trhliny a praskliny důkladně vyplněny materiálem na základě modifikované sádry. Drenážní okruh pro svod dešťové vody z okolí minaretu byl vydlážděn replikami historických nízko-pálených cihlových dlaždic, zvaných” farší “, které byly finálně konsolidovány etylsilikátem.

Videodokumentace s našimi odbornými pracemi můžete zhlédnout ZDE

Dokument o aktuální podobě Minaretu Choli můžete zhlédnout ZDE